NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Trong quá trình hội nhập hiện nay, vấn đề “thương hiệu độc quyền” là một vấn đề đã, đang thu hút được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp để khẳng định bản sắc của mỗi doanh nghiệp trên thị trường và bảo hộ thương hiệu.

Trong đó “nhãn hiệu hàng hóa” là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

1. Mẫu nhãn hiệu hàng hóa cần đăng ký

2. Thông tin của chủ sở hữu

  • Tên công ty (nếu có)
  •  Tên người đại diện
  •  Địa chỉ
  • Số điện thoại, Email

3. Tờ khai đăng ký theo mẫu

4. Phí đăng ký nhãn hiệu: