THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

THAY ĐỔI TĂNG – GIẢM VỐN CÔNG TY 2023 – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Trong quá trình kinh doanh, do nhu cầu phát triển doanh nghiệp cần tăng vốn hoặc  vì những lý do khác mà doanh nghiệp phải giảm vốn. Tăng hay giảm vốn là quyết định quan trọng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của công ty.  

Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục liên quan, doanh nghiệp không tránh khỏi khó khăn với các quy định pháp lý vốn không dễ tiếp cận. Việc sử dụng dịch vụ để hỗ trợ thủ tục đổi tên công ty là điều nên cân nhắc.

THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY 

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 

Công ty có thể tăng vốn với các trường hợp sau đây:

  • Tăng vốn góp của thành viên hiện hữu.

Vốn tăng thêm tương ứng với tỷ lệ vốn hiện hữu của các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn.

  • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Nếu công ty TNHH một thành viên khi tiếp nhận thành viên mới thì phải chuyển đổi thành công ty TNHH có 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Thủ tục yêu cầu các thành viên (cũ và mới) phải cung cấp lại CMND hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân) có chứng thực sao y.

Nếu đã là công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi tiếp nhận thành viên mới thì thành viên mới phải cung cấp CMND hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân) có chứng thực sao y.

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần tăng vốn bằng cách chào bán cổ phần. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

b) Chào bán ra công chúng

Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp này chúng ta không đề cập sâu trong bài viết này.

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau:

    • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:
    • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
    • Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY 

Giảm vốn đối với công ty TNHH 

Công ty TNHH giảm vốn trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp.

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

* Đối với Công ty TNHH 1 thành viên, vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật Doanh nghiệp, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

Giảm vốn đối với công ty cổ phần 

 Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật doanh nghiệp (90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.

Trên đây là thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của công ty. Nếu cần sự hỗ trợ để thực hiện các thủ tục nêu trên, quý doanh nghiệp có thể liên hệ PNL international. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thay đổi tăng giảm vốn của công ty, quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp mã số thuế của công ty và thông tin về thành viên/cổ đông mới (nếu có tiếp nhận thêm thành viên/cổ đông mới) chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục liên quan. Sau 3 ngày, chúng tôi sẽ giao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.