Trách nhiệm Doanh nghiệp

Tại TLG, chúng tôi tin hoạt động kinh doanh có trách nhiệm sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp cho cộng đồng xã hội những gì ý nghĩa và tích cực nhất. Vì vậy, tầm nhìn của chúng tôi là hoạt động kinh doanh đi đôi với thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, bền vững qua thời gian, đem lại những tác động tích cực cho công ty chúng tôi cũng như cộng đồng.